pixelFb

POWER SUPPLY 48V

POWER SUPPLY 48VDC 100W

Size: 188.6 x 46.2 x h 34.4 mm

POWER SUPPLY 48VDC 200W

Size: 223.4 x 66.9 x h 39.9 mm

POWER SUPPLY 48VDC 360W

Size: 215 x 114 x h 50 mm